Danh mục sản phẩm
SỨ ĐƯỜNG DÂY
SỨ MÁY BIẾN ÁP
SỨ CẦU DAO
SỨ CẦU CHÌ
SỨ XUYÊN TƯỜNG
SỨ KHÁC
PHỤ KIỆN SỨ
Quan hệ Cổ đông
Nghị quyết số 22/HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Biên bản DHDCĐ Thường niên năm 2024
Danh sách cổ đông công ty
Thông báo họp Đ H Đ CĐ TN năm 2024, mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội
Chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Báo cáo thường niên năm 2023
Nghị quyết HĐQT Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan... để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Báo cáo tài chính năm 2023
Thông báo số 01/TB-SUHLS ngày 01/3/2024 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Nghị quyết số 20 Hội Đồng Quản trị về việc thông qua ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCKNN và UBCK Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán
Nghị Quyết số 19/HĐQT ngày 6/11/2023
Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (MCK: HLS)
QĐ 795/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty cổ phần sứ kỹ thuật hoàng liên sơn
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung ngày 14/7/2023
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 7/7/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 12
Nghị quyết số 18-HĐQT ngày 26/6/2023
Công văn 388/UBCK-QLCB ngày 21/6/2023 về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo mức chi trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo số 2668. Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023
Danh Sách cổ đông mời họp Đại hội cổ đông Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2022
Công văn giải trình về sự biến động 10% lợi nhuận sau thuế so với năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2023
Công bố dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
báo cáo giao dịch người có liên quan đến người nội bộ, cổ đông Nguyễn Việt Hà
báo cáo giao dịch người có liên quan đến người nội bộ cổ đông Nguyễn Khắc Việt Dũng
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
Danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền 2021
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền 2021
Nghị quyết và công văn thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021
nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 2021
Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022
Danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐTN2022
Thông Báo mời họp Đ HĐ CĐ Thường niên 2022, mẫu giấy đăng ký + ủy quyền dự họp
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường Niên 2022
Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2021
Thời gian, địa điểm và điều kiện tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
Giải trình với trường hợp lợi nhuận sau thuế chênh lệch trên 10%
Báo cáo kiểm toán 2021
Thông qua ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ và dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Báo cáo quản trị năm 2021
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2021
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
Thông báo Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp
Điều lệ công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 22.6.2021
Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
Thông báo chi trả cổ tức 2020 bằng tiền
- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Công bố thông tin trưởng ban kiểm soát công ty 2021-2025
Biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 24/4/2021
Lý lịch ứng viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025
Lý lịch ứng viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025
Báo cáo của Ban kiểm soát 2021
THONG BAO HOP DHDCDTN 2021 & MAU DANG KY, UQ
Danh sach CD moi hop DHDCDTN 2021
CHUONG TRINH DHDCDTN 2021
NOI QUY DHDCDTN 2021 (duthao)
QUY CHE BAU CU HDQT-BKS (duthao)
TO TRINH sua Dieu le & PhuLuc
TO TRINH sua Quy che quan tri noi bo
TO TRINH ve Quy che hd HDQT, BKS 2021-2025
QUY CHẾ HĐ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025 (dt)
QUY CHẾ HĐ CỦA BKS NHIỆM KỲ 2021-2025 (dt)
TO TRINH PA pp loi nhuan 2020 - KH2021
TO TRINH phat hanh co phieu thuong
BAO CAO THUONG NIEN 2020
NGHI QUYET DHDCDTN 2021 (duthao)
Mau 01- De cu HDQT, BKS cua nhom co dong
Mau 02- De cu HDQT, BKS cua co dong ca nhan
Mau 03- LY lich tom tat ung cu vien
Mau 06- Phieu bieu quyet sua DL & cac noi dung DH
Mau 07- Phieu bau cu thanh vien HDQT
Mau 08- Phieu bau cu thanh vien BKS
Mau 09- The bieu quyet DHDCDTN 2021
Báo cáo tài chính năm 2020
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐTN năm 2021
Báo cáo quản trị công ty năm 2020
Hợp đồng kiểm toán 2020
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14 ngày 09.09.2020
Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT về việc sửa đổi , cập nhật nội dung thay đổi vốn điều lệ
Thông báo chi trả cổ tức 2019 bằng tiền và các tài liệu kèm theo
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Nghị quyết & Biên bản Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2020
Danh mục tài liệu DHCĐ 20.6.2020
Báo cáo thường niên 2019
Ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp ĐHCĐ 2020
Công văn xin gia hạn họp DHDCDTN 2020
hủy chốt thời gian đăng kí cuối cùng thực hiện quyền dự họp của cổ đông
Báo cáo tài chính 2019
Thông báo dự kiến thời gian và địa điểm họp cổ đông 2020
danh sách cổ đông lớn 2019
Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019
Thông báo chi trả cổ tức 2018
Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2018
Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức 2018
Danh sách cổ đông HLS nhận cổ tức 2018
bien ban nghị quyet ĐHĐCĐ 2019
DANH SACH CO DONG MOI HOP DHDCDTN 20.4.2019
Thông báo họp DHDCDTN 2019 & Mẫu đăng ký,UQ
báo cáo thường niên 2018
Báo cáo BKS trình DHDCDTN 2019
Tờ trình của HDQT về PA PP Lợi nhuận 2018-KH2019
chương trình DHDCDTN 2019
Dự thảo Nội quy DHDCDTN 2019
Dự thảo biên bản ĐHĐCĐTN 2019
Du thao NGHI QUYET DHDCDTN 2019
PHIEU BIEU QUYET cac noi dung Dai hoi
Thư ngỏ về việc cung cấp tư liệu làm kỉ yếu nhân dịp 40 năm thành lập công ty
Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ 2019
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo danh sách cổ đông lớn 25/12/2018
hợp đồng kiểm toán
Chấp thuận thay đổi giao dịch cổ phiếu của công ty
điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần 9.2
Nghị quyết số 21 HDQT
thay đổi giấy phép kinh doanh
CBTT số 02-SUHLS 11.06.2018 vv thay đổi số lượng CP lưu hành
Thông báo số 02-2018-HDQT về chia cổ tức 2017 & mẫu thanh tóan, UQ
Danh sach co dong nhan co tuc 2017 bang tien
Danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng năm 2017
NQ số 20 về Phát hành cổ phiếu
Quy chế quản trị nội bộ 2018
Nghi quyết ĐHĐCĐTN năm 2018
Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2018
Thông báo họp DHDCDTN năm 2018
Danh sách cổ đông DHDCDTN năm 2018
Mẫu đăng ký dự họp DHDCDTN năm 2018
Mẫu giấy ủy quyền họp DHDCDTN năm 2018
Dự thảo Chương trình DHDCDTN năm 2018
Tờ trình về sửa đổi điều lệ năm 2018
ờ trình về Phát hành cổ phiếu
Tờ trình về PA phân lợi nhận năm 2017
Phiéu biểu quyết sưa Điều lệ và các nội dung ĐH
Dự thảo Nội qui DHDCDTN năm 2018
Dự thảo nghị quyết DHDCDTN Năm 2018
Dự thảo Biên bản DHDCDTN năm 2018
Báo cáo BKS trình DHDTN năm 2018
Báo cáo thường niêm năm 2017
Báo cáo tài chính 2017 (Đã K toán)
Về người chịu trách nhiệm công bố thông tin
Số 18-NQ-HDQT năm 2018
Thông báo 1311-SGDHN VV chấp thuận ĐK GD cổ phiếu
QD841-SGDHN về chấp thuận ĐK gia dịch CP
Số 06/TB- Về thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết
Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2017
Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
Danh sách Cổ đông nhân cổ tức 2016
Công bố thông tin phát hành cổ phiêu tăng vốn 2017
Điều lệ Công ty sửa đổi lần 8 ngày 15-04-2017
Biên Bản ĐHĐCĐTN 2017
Nghị quyết 01-NQ-Đại hội ĐCĐTN 2017
Danh sách cổ đông ĐHCĐTN 2017
Các tài liệu cho ĐHĐCĐTN năm 2017
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
Thông báo 01-Cổ đông quá hạn số CMND
Nghị quyết 13 HĐQT ngày 28-03-2017
Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã kiểm toán)
Nghị quyết số 10HĐQT ngày 12-12-+2016
Nghị quyết số 09/ NQW-HĐQT ngày 12-12-2016
Bc trở thành cổ đông lớn Vũ Ngọc Hiếu
Điều lệ Công ty sửa lần 7 ngày 08-08-2016
Nghị Quyết 08 HĐQT 14-10-2016
Báo cáo HĐQT 9T-2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08.08.2016
Biên bản ĐHĐCĐ ngày 08.08.2016
Tài liệu ĐHĐCĐ 08-08-2016
Thông báo mời họp ĐHDCĐBT 08.08.2016 và mẫu Đăng ký họp, ủy quyền
Lí lịch tóm tắt ứng viên bầu HDQT 2016-2020
Nghị quyết 05-NQ-HDQT ngày 16-07-2016
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Nam
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Hoa
Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 07/5/2016
Điều lệ sửa đổi lần 6 năm 2016
QD bổ nhiệm TGĐ 2016
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2015
Báo cáo thường niên 2015
Nghị quyết 01-NQ- DHDCDTN 2016
Biên bản 01 DHDCDTN năm 2016
Tổng hợp DS đề cử ngày 25-3-2016
BB họp HDQT ngày 25--2016
Báo cáo tài chính 2015 (ĐKT)
Phụ lục tổng hợp sửa đổi ĐL 2016
Quy chế và Nội qui ĐHĐCĐ 2016
Các Biên bản và NQ ĐH 2016
Các Báo cáo và Tở trình ĐH 2016
Tờ trình Phân phối lợi nhuận - 2016
Tờ trình Sửa đổi điều lệ năm 2016
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2016
Chương trình DHCĐ 2016
Báo cáo BKS năm 2015
Báo cáo quản trị năm 2015
Thông báo số 04-2015 về Đính chính tài liệu
Thông báo số 03-2015 về chi trả cổ tức
Nghị quyết số 02-ĐH ĐCĐ T5-2015
Biên bản họp HĐQT T5-2015
Kết quả lấy ý kiến cổ đông T5-2015
Nghị quyết HĐQT T4 - 2015
Báo cáo tài chính 2014 - Đã kiểm toán
Catalogues 2014- P07-12
Catalogues 2014- P01-06
Báo cáo tài chính 2013- Đã kiểm toán
Báo cáo quản trị 2013
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ĐIỀU LỆ
BC18- Báo cáo giải trình của HĐQT
Thông báo số 04- HĐQT
 
 

Danh sach co dong nhan co tuc 2017 bang tien

Danh sach co dong nhan co tuc 2017 bang tien

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
Nghị quyết số 22/HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 (22/ 04/ 2024)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (20/ 04/ 2024)
Biên bản DHDCĐ Thường niên năm 2024 (20/ 04/ 2024)
Danh sách cổ đông công ty (29/ 03/ 2024)
Thông báo họp Đ H Đ CĐ TN năm 2024, mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội (29/ 03/ 2024)
Các tin khác
Danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng năm 2017 (09/ 06/ 2018)
NQ số 20 về Phát hành cổ phiếu (26/ 04/ 2018)
Quy chế quản trị nội bộ 2018 (23/ 04/ 2018)
Nghi quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 (23/ 04/ 2018)
Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2018 (23/ 04/ 2018)
Xem tiếp >>
Đầu trang