Danh mục sản phẩm
SỨ ĐƯỜNG DÂY
SỨ MÁY BIẾN ÁP
SỨ CẦU DAO
SỨ CẦU CHÌ
SỨ XUYÊN TƯỜNG
SỨ KHÁC
PHỤ KIỆN SỨ
Quan hệ Cổ đông
Thông báo 1311-SGDHN VV chấp thuận ĐK GD cổ phiếu
QD841-SGDHN về chấp thuận ĐK gia dịch CP
Số 06/TB- Về thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết
Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2017
Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
Danh sách Cổ đông nhân cổ tức 2016
Công bố thông tin phát hành cổ phiêu tăng vốn 2017
Điều lệ Công ty sửa đổi lần 8 ngày 15-04-2017
Biên Bản ĐHĐCĐTN 2017
Nghị quyết 01-NQ-Đại hội ĐCĐTN 2017
Danh sách cổ đông ĐHCĐTN 2017
Các tài liệu cho ĐHĐCĐTN năm 2017
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
Thông báo 01-Cổ đông quá hạn số CMND
Nghị quyết 13 HĐQT ngày 28-03-2017
Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã kiểm toán)
Nghị quyết số 10HĐQT ngày 12-12-+2016
Nghị quyết số 09/ NQW-HĐQT ngày 12-12-2016
Bc trở thành cổ đông lớn Vũ Ngọc Hiếu
Điều lệ Công ty sửa lần 7 ngày 08-08-2016
Nghị Quyết 08 HĐQT 14-10-2016
Báo cáo HĐQT 9T-2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08.08.2016
Biên bản ĐHĐCĐ ngày 08.08.2016
Tài liệu ĐHĐCĐ 08-08-2016
Thông báo mời họp ĐHDCĐBT 08.08.2016 và mẫu Đăng ký họp, ủy quyền
Lí lịch tóm tắt ứng viên bầu HDQT 2016-2020
Báo cáo quản trị 6 tháng 2016
Nghị quyết 05-NQ-HDQT ngày 16-07-2016
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Nam
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Hoa
Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 07/5/2016
Điều lệ sửa đổi lần 6 năm 2016
QD bổ nhiệm TGĐ 2016
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2015
Báo cáo thường niên 2015
Nghị quyết 01-NQ- DHDCDTN 2016
Biên bản 01 DHDCDTN năm 2016
Tổng hợp DS đề cử ngày 25-3-2016
BB họp HDQT ngày 25--2016
Báo cáo tài chính 2015 (ĐKT)
Phụ lục tổng hợp sửa đổi ĐL 2016
Quy chế và Nội qui ĐHĐCĐ 2016
Các Biên bản và NQ ĐH 2016
Các Báo cáo và Tở trình ĐH 2016
Tờ trình Phân phối lợi nhuận - 2016
Tờ trình Sửa đổi điều lệ năm 2016
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2016
Mẫu giấy ủy quyền 2016
Chương trình DHCĐ 2016
Báo cáo BKS năm 2015
Báo cáo quản trị năm 2015
Số 09- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Thông báo số 04-2015 về Đính chính tài liệu
Thông báo số 03-2015 về chi trả cổ tức
Nghị quyết số 02-ĐH ĐCĐ T5-2015
Biên bản họp HĐQT T5-2015
Kết quả lấy ý kiến cổ đông T5-2015
Phiếu lấy ý kiến cổ đông T5-2015
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông T5 - 2015
Nghị quyết HĐQT T4 - 2015
Báo cáo tài chính 2014 - Đã kiểm toán
Báo cáo Quản trị 2014
Catalogues 2014- P07-12
Catalogues 2014- P01-06
Báo cáo tài chính 2013- Đã kiểm toán
Báo cáo quản trị 2013
BC Kiểm tra tài chính 2007-2012
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ĐIỀU LỆ
BC18- Báo cáo giải trình của HĐQT
Thông báo số 04- HĐQT
 

Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn  (HOCERATEC)
Tổng Giám đốc: Ông. Nguyễn Thanh Hà

Trụ sở chính:
Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Tel : 0216 3852 477 / 0216 3852 565
Fax       : (84) 216 3853 083 - Email: info@hoceratec,com.vn; Website:
www.hoceratec.com.vn

Hoặc các bạn có thể điền thông tin liên hệ qua form sau:

Công ty: 
Họ và tên: 
Địa chỉ : 
Điện thoại : 
Fax: 
Email:  
Nội dung :